Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


zaterdag 5 februari 2011

Citaten 'fiets' verkiezingsprogramma's Limburg

Bijlage 2

Citaten van de programmapunten ‘fiets’ in de diverse verkiezingsprogramma’s

CDA:
Blz. 29 § Agrarisch Limburg:
48. De Provincie moet het beleid van de gescheiden verkeersstromen (bijvoorbeeld langzaam verkeer zoals tractoren op verbrede fietspaden laten rijden) evalueren. Indien blijkt dat het niet het gewenste resultaat (veiliger verkeer) oplevert, dan moet dit beleid
gestopt en zo nodig teruggedraaid worden. Gevaarlijke verkeerssituaties met confrontaties tussen groot landbouwverkeer en schoolgaande jeugd op de fiets is zeer onwenselijk.

Blz. 30 § Recreatie en toerisme:
50. Het CDA-Limburg vindt dat ontstening, ontglazing, aanleg van natuur, openheid, hoogwaardige architectuur, behoud en versterking van cultuurhistorisch erfgoed, goede fiets-, wandel– en ruiterroutes, ruimtelijk mogelijk moeten worden gemaakt. In overleg met stakeholders zal hiervoor ruimtelijk beleid worden geformuleerd met daaraan gekoppeld de benodigde sturingsinstrumenten.

D66
Blz. 8 § Fietsen en wandelen
Fietsen en wandelen is gezond. Het leidt niet tot luchtverontreiniging. Goede fiets- en wandelroutes dragen bij aan een prettige leefomgeving en maken de landschappelijke kwaliteit van Limburg beleefbaar voor inwoners en bezoekers. Het biedt zowel mogelijkheden voor recreatie als natuurontwikkeling.

Eerst verantwoordelijke voor goede en veilige fiets- en wandelroutes (voor werk en
recreatie) zijn de gemeenten. Echter om te zorgen dat de routes ook over de gemeentengrenzen goed op elkaar aansluiten, vraagt coördinatie door de provincie Limburg. De provincie gaat samen met de gemeenten in kaart brengen waar het nog aan goede verbinding ontbreekt en er komt een plan om deze ontbrekende verbindingen alsnog te realiseren. In dit proces staat voorop dat aan elkaar grenzende gemeenten gestimuleerd worden om samen te werken.

Delen van Zuid-Limburg zijn zo populair onder recreatieve fietsers en er worden zoveel toertochten en wedstrijden georganiseerd dat dit voor de bewoners tot overlast leidt. Ook hier geldt dat de betrokken gemeenten verantwoordelijk zijn. De provincie dient waar dit nog nodig is in te zetten op de verbetering van de samenwerking tussen de betrokken gemeenten.

GroenLinks
Blz. 10 § Met fiets, bus en trein de files voorbij
Baalt u als u op weg naar uw werk of naar huis in de file terecht komt? Laat u dan vooral niet in de luren leggen door politici die zeggen dat ze het fileprobleem op kunnen lossen met meer asfalt of hogere maximumsnelheden. In veel gevallen is uw fiets het beste
alternatief voor uw auto. Fietsen naar uw bestemming is ook veel gezonder. GroenLinks wil iedereen die nu afstanden aflegt van minder dan 10km een extra zetje geven om op de fiets tegaan. Fietsen kost u minder tijd en vooral minder geld. En dat het uitlaatgassen vermindert, hoeft GroenLinks u niet uit te leggen. Om fietsen hét alternatief voor uw auto te maken, moeten fietspaden veilig en comfortabel zijn. Op zogenaamde fietssnelwegen moet u op uw bestemming aan kunnen komen zonder door auto’s overheerste wegen te hoeven oversteken. U kunt uw kinderen dan met een gerust hart op de fiets naar school laten gaan. Vanzelfsprekend kunnen wandelaars hier ook van profiteren.

Blz. 17 § Inkomsten van de provincie, de provinciale opcenten
GroenLinks wil de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verhogen tot het door het Rijk toegestane maximum. De opbrengst daarvan wil GroenLinks ten goede laten komen aan de verbetering van het openbaar vervoer, fietsroutes en natuur- en milieuontwikkeling en zonodig voor het opvangen van bezuinigingen van het Rijk op de Limburgse jeugdzorg en cultuur.

PNL
§ Speerpunten
Bevordering van recreatie en toerisme en de aanleg van een doorlopend fietspad langs „Mooder Maas” van Eijsden naar de Mookerhei.

PvdA
Blz. 11 § Goede bereikbaarheid:
Prioriteit heeft daarbij de verbreding van de A2 op knelpunten. Oplossingen mogen niet alleen maar gezocht worden in asfalt, maar ook in het beperken van woon- werkverkeer. Daarom stimuleert de PvdA het Nieuwe (thuis)Werken, met openbaar vervoer bereikbare industrieterreinen en kantorenparken, fietssnelwegen.
Fietsen wordt gestimuleerd met de aanleg van veilige en aantrekkelijke fietsverbindingen
tussen woonkernen en in stedelijke gebieden. Gemeenten komen in aanmerking voor een
bijdrage van 50% bij de aanleg van verkeersveilige fietsroutes.

PvdD
Blz. 14 §Vervoer
9.8 Het vervoer per fiets moet gestimuleerd worden door de aanleg van meer fietspaden. Bestaande fietspaden moeten beter worden onderhouden.
9.9 De fiets van de zaak moet weer fiscaal aantrekkelijk worden gemaakt.

PVV
§ Ruimtelijke ordening, natuur, landbouw en milieu
Het (agrarische) landschap met zijn ‘menselijke maat’ moet aantrekkelijk blijven voor rustzoekers. Er moet tegelijkertijd ruimte zijn voor grootschalige toeristische attracties mits deze goed kunnen worden ingepast in het landschap. Het recreatief fietsen en de watersport zijn belangrijke attracties in Limburg.
§ Wonen, zorg en welzijn
Het gebruik van de fiets zal worden gestimuleerd door het aanleggen en waar nodig verbeteren van fietspaden en -routes.

SP
Blz. 19 ev. § Verkeer en vervoer
Meer fietsenstallingen op de Limburgse stations. De fietsenstallingen op de Limburgse stations worden uitgebreid en verbeterd.
Fietsen langs provinciale wegen wordt gestimuleerd. Bij het opknappen van wegen
en weggedeelten worden de fietspaden vrijliggend aangelegd. In samenwerking met
gemeenten worden er tussen steden en bedrijventerreinen ‘fietssnelwegen’
aangelegd en bij grote projecten zoals de Buitenring Parkstad worden de gevolgen
voor fietsers en wandelaars beter in beeld gebracht.

Blz. 21 § Financiële consequenties
In de komende 10 jaar wordt er 10 miljoen euro (jaarlijks 1 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor betere fietsverbindingen langs provinciale wegen en tussen steden en bedrijfsterreinen.

VVD
Blz. 15 § Bereikbaarheid en infrastructuur, wegen
De provincie heeft als wegbeheerder een specifieke verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid op de provinciale wegen. Dit kan door aanpassing van deze wegen, door adequate maatregelen die te hoge snelheden onmogelijk maken, door gescheiden baanvakken voor auto’s en gescheiden fietspaden. Zowel de goede doorstroming van het verkeer, als mogelijk belemmerende effecten voor de hulpverleningsdiensten verdienen daarbij extra aandacht. Het systeem van ‘slimme verkeerslichten’ en gebruik van ‘de groene golf’ moet worden uitgebreid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten