Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


zaterdag 30 januari 2016

3-2: Fietsersbond op gesprek bij Gedeputeerde Eric Geurts
Gesprek Fietsersbond met gedeputeerde Eric Geurts
3 februari 2016, 15.00 uur

Aanwezigen van de kant van de Fietsersbond:
Saskia Kluit: directeur Landelijk Bureau van de Fietsersbond
Harrie Winteraeken en Rieneke van Zutphen:
beiden provinciaal vertegenwoordiger van de Fietsersbond in Limburg

Doel van het gesprek is kennismaking en uitwisselen van informatie over de manier waarop het fietsgebruik in Limburg bevorderd kan worden.
In Limburg is het fietsgebruik lager dan het landelijk gemiddelde (landelijk: 26,9% van het totaal aantal verplaatsing en Limburg: 21,6% . Bij afstanden tot 7,5 km, landelijk: 35,8% en Limburg: 27,2%). Dat betekent dat de provinciale doelstelling om het fietsgebruik op landelijk niveau te brengen niet anders dan met speciale inspanningen kan worden bereikt.

In de vorige statenperiode is het fietsbeleid vastgesteld (Provinciaal Beleidsplan Fiets 2014-2022). Dit College van Gedeputeerde Staten wil de uitvoering van dat beleid een extra impuls geven. Het gaat enerzijds specifiek om infrastructurele maatregelen en om gedragsbeïnvloeding. Anderzijds is het van groot belang om het bevorderen van fietsgebruik integraal mee te nemen bij álle maatregelen die te maken hebben met bereikbaarheid en mobiliteit. Álle mobiliteitsmaatregelen hebben hun effect op het fietsgebruik.  En ook bij aanpalende beleidsonderwerpen zoals recreatie en toerisme, stedelijke ontwikkeling en gezondheid  is het fietsen mede aan de orde.
Op deze manier – specifiek én integraal – aandacht geven aan de fiets vraagt ook van het bestuur op provinciaal niveau een toegewijde houding én adequate middelen.

Voorstel te bespreken onderwerpen:

1)         De Fietsersbond bepleit een integrale strategie als het gaat om goed fietsbeleid. Een aantal principes kunnen daarbij helpen:
·       Fietsvriendelijk ruimtelijk beleid: bij het ontwikkelen van nieuwe locaties of het herinrichten daarvan expliciet ‘fietsbereikbaarheid’ als criterium hanteren.
·       Bij het actualiseren van fietsroutes bestemmingen centraal stellen.
·       Ontvlechten van fietsroutes van autoroutes bijvoorbeeld door meer fietspaden langs spoorlijnen aan te leggen en door een goede fietsbewegwijzering van autoluwe wegen.
·       Maatregelen die het autoverkeer onaantrekkelijker maken: bijvoorbeeld het grofmaziger maken van het autonetwerk en aantrekkelijk maken van het fietsnetwerk door het knippen van kleine wegen en straten voor doorgaand autoverkeer.
        Kan gedeputeerde Geurts zich vinden in deze principes?

2)         Concrete acties in Limburg
a)     Infrastructuur:
·       Relevante provinciale initiatieven zijn: actualisering provinciaal fietsroutenetwerk, snelfietsroutes en de fietsroute Maastricht – Vaals. Zijn er nog belemmeringen die de uitvoering in de weg staan? Zijn de budgetten toereikend?
·       De door Rijkswaterstaat geïnitieerde verbreding van de A2 heeft voor het fietsverkeer in Limburg (Het Vonderen – Kerensheide) negatieve consequenties doordat een aantal dwarsverbindingen dreigen te vervallen. Dit zal het fietsverkeer niet bevorderen maar juist tegenwerken. Wat doet de provincie?
·       N280: het langzaam verkeer komt in de kneldoor moeilijkere oversteekbaarheid.
b)     Gedragsbeïnvloeding
·       Uiteraard is een goede infrastructuur een belangrijke factor in het bevorderen van fietsgebruik, maar ook gedragsbeïnvloeding via ‘social engineering’ is nuttig om in te zetten. Hoe wil het provinciebestuur de cultuuromslag in het fietsgebruik bereiken? Welke concrete maatregelen staan op de rol, anders dan studie en analyse? Wat houdt de rol van de provincie als procesmanager in?

3)         Wat kan de Fietsersbond doen?
·         De Fietsersbond wil uiteraard graag haar rol spelen in het bevorderen van het fietsverkeer. Welke hulp zou in de ogen van het provinciebestuur bruikbaar zijn? De Fietsersbond zou in ieder geval graag inspreken op het nieuwe Uitvoeringsplan Fiets dat in de maak is.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten