Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


dinsdag 22 december 2015

Fietsersbond op de bres voor behoud bruggen bij verbreding A2.

Verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide gaat ten koste van vijf dwarsverbindingen?Vlak voor kerstmis heeft de Fietsersbond een brief gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen voor het behoud van een aantal bruggen voor de fietsers, die dreigen te verdwijnen vanwege de verbreding van de A2. Formeel was de brief een zienswijze op het voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapportage voor de verbreding van de A2, traject Het Vonderen – Kerensheide en gericht aan de Directie Participatie A2 Het Vonderen – Kerensheide  p/a: www.platformparticipatie.nl/hetvonderen . Daarvoor lag een notitie van 13 november t/m 24 december ter visie.

De Fietsersbond gaf aan geen oordeel te hebben over de beschreven motieven en doelstellingen voor deze verbreding evenals dat dit project sober en doelmatig en binnen een bepaald budget (€ 261 miljoen) dient plaats te vinden.
De Fietsersbond heeft de voorliggende notitie doorgelopen op het onderwerp ‘fiets’ en in het bijzonder of dit project gevolgen kan hebben voor het fietsverkeer. Zoals u ook weet is het bevorderen van het fietsen ook Rijksbeleid. Hierbij werd verwezen naar de door de Tweede Kamer aangenomen motie 33888, nummer 9, gedateerd 19 januari 2015, waarin de regering onder andere is verzocht om de belangen van fietsers en wandelaars in een vroegtijdig stadium mee te wegen en belangenorganisaties van langzaam verkeer te consulteren. Van een Rijksvoornemen mag dan ook worden verwacht dat investeringen voor het autoverkeer geen negatieve consequenties hebben voor het fietsverkeer en vooral geen toename veroorzaken van barrières voor het fietsverkeer.

U geeft aan dat een aantal kunstwerken aan het einde is van hun levensduur. U heeft in het voorkeursalternatief al vooruitlopend op deze milieueffectrapportage besloten om in principe vijf kunstwerken niet te vervangen. Het betreft de viaducten KW3 Slagmolen, KW8 Gebroek, KW12 ’t Rooth en KW15 Maasbaan plus de tunnel KW 9 Holtum. Volgens de notitie vervallen hier de dwarsverbindingen. Wij nemen aan dat u bedoelt dat u het voornemen heeft om deze dwarsverbindingen te laten vervallen.
Wij kunnen niet bij voorbaat instemmen met uw principebesluit. Deze viaducten en de tunnel zijn van belang voor het plaatselijke en regionale fietsverkeer, zowel voor het utilitair (woon-werkverkeer en scholieren) als voor het recreatief fietsverkeer. Het vervallen van deze fietsverbindingen betekent in alle gevallen structureel kilometers omrijden.

De Fietsersbond gaat ervan uit dat u het Rijksbeleid volledig uitvoert en dat u de barrièrewerking van deze snelweg vanwege dit voorgenomen project niet vergroot. Als de genoemde kunstwerken blijkbaar aan het einde van hun levensduur zijn gekomen, betekent dat niet dat ze daarmee hun nut en functie verliezen.

Op de laatste bladzijde van de notitie, Bijlage B Functioneel Programma Eisen (en niet bijvoorbeeld op blz.16 in de § Kunstwerken en dwarsverbindingen van hoofdstuk 3.3 Voorkeursalternatief of op blz. 29 in het hoofdstuk 5.2 Beoordelingskader MER) wordt gesteld dat “de gevolgen van het verdwijnen van de dwarsverbindingen nader worden onderzocht en zo nodig worden aanpassingen aan het onderliggend wegennet, inclusief wandel- en fietsroutes doorgevoerd”.
De Fietsersbond acht het essentieel dat dit onderzoek in het vervolg van deze procedure en in het bijzonder in het kader van de op te stellen milieueffectrapportage op een volwaardige wijze zal gebeuren, waarbij ook het handhaven van deze dwarsverbindingen een reële optie is.
Daarom werd er ook op aangedrongen dat in het vervolgonderzoek de aanleg van vervangende kunstwerken wordt meegenomen, ten minste ten behoeve van het fietsverkeer.

Ook gaat de Fietsersbond ervanuit dat daar waar het onderliggend wegennet wordt gewijzigd, dit zodanig gebeurt dat het fietsroutenetwerk in tact blijft. Waar sprake is van aanpassingen aan aansluitingen, kruisingen en rotondes, dient ook een veilige en comfortabele doorgang voor de fietsers gewaarborgd te blijven. In de milieueffectrapportage dient dan beoordeeld te worden of de noodzakelijke maatregelen voor het behoud en wellicht verbetering van de bestaande functionaliteiten van het fietsnetwerk (toegankelijkheid omgeving, recreatieve fiets- en wandelroutes, utilitaire verbindingen) en de bestaande kwaliteiten van de routes (samenhang, directheid, veiligheid, comfort en aantrekkelijkheid), ook in voldoende mate worden voorgesteld.

De Fietsersbond concludeert dat met dit plan veel geld besteed gaat worden aan een verbetering voor het autoverkeer. Zoals eerder is betoogd in deze brief, is de Fietsersbond van mening dat hiertegenover geen verslechtering voor de fietsers mag ontstaan. Dit te meer daar het handhaven van de huidige fietsinfrastructuur en -functionaliteiten en zelfs het verbeteren daarvan, wat volledig in lijn is met uw doelstellingen en die van andere belanghebbenden, in vergelijking met de kosten voor de verbreding van de A2 zelf voor een spotprijs uitgevoerd kunnen worden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten