Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


dinsdag 24 februari 2015

Toelichting Fiets in de verkiezingsprogramma PS-verkiezingen in Limburg

Hieronder wordt een toelichting of samenvatting gegeven van de 'fiets' in de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen die meedoen aan de verkiezingen van Provinciale Staten van Limburg op woensdag 18 maart 2015.
Partij / programma
Fiets in het verkiezingsprogramma
PVV
p.9
-     Inventariseren van de knelpunten van provinciale wegen voor betere doorstroom / meer veiligheid en daar waar noodzakelijk aanpassen.
-     Betere verlichting van provinciale wegen voor het vergroten van de verkeers- en sociale veiligheid
-     Lobby naar Den Haag voor het verhogen van de maximumsnelheid daar waar mogelijk (100 km p/u op provinciale wegen en 140 km p/u op snelwegen).
-     Minder verkeershinderende maatregelen waar de automobilisten zich dagelijks aan ergeren. Dus minder versmallingen en drempels.
CDA
p.14
Fietsen
De opkomst van de elektrische fiets maakt het afleggen van grote afstanden steeds beter mogelijk. Dit is terug te zien in het Heuvelland waar veel mensen met de fiets recreëren en grotere afstanden afleggen. De fiets wordt ook populairder om de afstand tussen woonplaats en werkplek af te leggen. Het CDA Limburg ziet een belangrijke taak voor de provincie om te zorgen dat het fietsen in de provincie ruim baan krijgt (woon-werkverkeer, recreatief en sportief). Dit betekent investeren in het wegennet, zodat er fietssnelwegen komen, er voldoende oplaadpunten zijn voor e-bikes en de veiligheid, in met name het Heuvelland, verbetert.

p.15
Mobiliteit in Limburg
Het Limburgse wegennet moet goed onderhouden worden. Prioriteit hebben die plekken die onveilig zijn; de zogenaamde blackspots. Het CDA Limburg blijft zich inzetten om het aantal verkeersslachtoffers
terug te dringen. Het wegennet kan daarvoor vaak tijdens het reguliere onderhoud en beheer met kleine aanpassingen veiliger worden gemaakt. De inzet van vrijwilligers die vertellen over hun wegbelevenis zorgt er verder voor dat sneller plekken worden aangepakt die onveilig zijn of leiden tot opstoppingen en vertragingen. Soms zijn grote investeringen nodig om de doorstroming te verbeteren. Het is de inzet
van het CDA Limburg dat gemeenten en provincies nauw met elkaar samenwerken, zodat verkeersknooppunten in samenhang worden verbeterd en verschillende modaliteiten (auto, trein, bus of fiets) goed aansluiten. Hierdoor kunnen mensen snel overstappen en wordt Limburg beter en sneller bereikbaar.

p.37
Actiepunten
A7. Wij blijven investeren in de veiligheid langs de Maas. Wij doen dat in combinatie met
economische en toeristische ontwikkelingen, denk aan fietsen en kanoën van Eijsden tot
Mook.
A8. We investeren in snelle, goede en veilige fietsroutes, zowel in de stad als in de regio, zodat
meer mensen op de fiets stappen. Ook meer oplaadpunten voor e-bikes horen hierbij.
B11. We passen de bebouwde omgeving die een functie buiten de eigen gemeentegrenzen
heeft (bedrijventerreinen, winkelcentra, wijkaanpassingen) aan, zodat Limburg klaar is
om de bevolkingsdaling ook in ruimtelijke zin op te vangen. Met name kijken we dan naar
inbreidingsmogelijkheden in stedelijk gebied en het vervangen van gebouwen met de minste
kwaliteit.
C2. We willen in de ruimtelijke ordening inzetten op inbreiding zonder dat er een muur ontstaat
tussen stad en landelijk gebied. De verantwoordelijkheid voor deze ‘rode contouren’ ligt
primair bij de gemeenten.
B3. Wij kiezen er voor om met name de paardensport en de wielersport vanuit de provincie
actief te ondersteunen als speerpuntsport in Limburg. De ondersteuning van andere
nationale en regionale topsportcentra is afhankelijk van de ontwikkelingen in die sporten. De
ontwikkeling van een Sportzone Limburg zal hieraan bijdragen.
B6. We willen dat kinderen gezond eten en bewegen. Via verenigingen, GGD en scholen
worden ouders daartoe gestimuleerd. De provincie jaagt deze ontwikkeling aan door middel
van waarderingsbijdragen voor goede initiatieven met een zo groot mogelijk bereik en
structureel effect.
VVD
p.7
De grootste potentie voor de regio ziet de VVD echter in de échte ontwikkeling van de Maasplassen tot zeer toegankelijk watersport, fiets, wandel en recreatiegebied. Dit vergt op korte termijn grootschalige acquisitie-inspanningen en investeringen en marketing van ondernemers en overheid via het LIOF. Zo geeft de fietsbrug tussen het Eiland in de Maas richting de Belgische Maasplassen extra ontsluiting aan dit gebied.

p.10
Een laadpuntennetwerk voor elektrische auto’s en fietsen (in het kader van een betere verkeersdoorstroming)

p.16
De provincie zorgt voorts voor de veiligheid rondom provinciale infrastructuur en openbaar vervoer. Wie zich op straat begeeft, moet dit in wezen zonder gevaar kunnen. De openbare ruimte moet veilig blijven, zowel als vrij van criminaliteit als van verkeersgevaarlijke situaties. Momenteel gebeuren op en rond Limburgse (provinciale) wegen relatief veel ongevallen, zo blijkt uit onderzoek van de ANWB. De VVD wil daarom meer investeren in verkeersveiligheid van infrastructuur. In het kader van de verkeersveiligheid blijft de provincie, binnen haar financiële mogelijkheden, gemeenten financieel ondersteunen bij het aanleggen van veilige fietsvoorzieningen. Daarom heeft de VVD ‘sociale veiligheid’ laten opnemen in de provinciale concessie voor het openbaar vervoer. Wie zich misdraagt, krijgt een OV-verbod in de hele provincie!
PvdA
Werken aan Limburg
Op 25-1 is nog alleen deel 1 gepubliceerd.

Versie 25-1-2015:
Een veilige provincie
Wat wil de PvdA voor Limburg bereiken?
We willen dat de provincie mee investeert om de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen te verbeteren. Met name bij drukke oversteekplaatsen van Provinciale wegen en bij belangrijke schoolgaande fietsroutes.
Hoe willen we dat gaan doen?
De PvdA wil een extra provinciaal geld vrijmaken, om samen met gemeenten te investeren in de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen. Veelgebruikte oversteekplaatsen bij scholen en provinciale wegen kunnen veiliger worden gemaakt door het plaatsen van kleurig XLstraatmeubilair, borden en verlichting, zodat het voor automobilisten direct duidelijk is dat hier veel jonge kinderen de weg oversteken.
Fietspaden op schoolroutes in buitengebieden willen we vanuit dit fonds beter verlichten en waar mogelijk opwaarderen tot fietssnelwegen.Hiermee wordt tevens het fietsgebruik gestimuleerd.

Deel 2: PvdA gaat programma nog verder uitwerken op o.m. ruimtelijke ordening en bereikbaarheid en nodigt lezer uit om mee te denken. Echter op 13-2 is daarover nog niets te vinden. Wel een speerpunt op de website om 100 miljoen te gaan investeren in de logistiek bij Venlo en in de Westelijke Mijnstreek.
SP
“Goed openbaar vervoer is het beste alternatief voor de auto.”

In hoofdstuk ‘Bereikbaarheid’ voorstel 19 (van de 21):

Fietsen wordt gestimuleerd. Bij het opknappen van wegen en weggedeelten worden de fietspaden langs provinciale wegen vrijliggend aangelegd. In samenwerking met gemeenten worden er tussen steden en bedrijventerreinen ‘fietssnelwegen’ aangelegd.
GroenLinks
p. 11 in hoofdstuk “nieuwe werkgelegenheid”
De woonomgeving en de (fiets)routes naar school moeten veilig en gezond zijn.

p.12 in hoofdstuk : “Zorg en gezondheid”
RUIMTE VOOR DE FIETS
Bewegen is gezond. Veel mensen bewegen echter te weinig en dat is expliciet onderdeel geworden van hun levenswijze. De provincie is inmiddels op diverse wijzen bezig om Limburgers meer in beweging te krijgen. GroenLinks werkt graag aan mee aan uitbreiding van programma's voor verbetering van de volksgezondheid.
Een groeiende groep gebruikers van de e-bike vraagt om uitbreiding van het fietsnetwerk. Er moeten meer recreatieve fietspaden komen. Recreëren buiten in de natuur is de toekomst. We willen wandelen, rennen, joggen, mountainbiken, maar ook fietsen in de natuur. Goede verbindingen zijn daarvoor belangrijk. Dat betekent dat fietspaden op locaties aangepast moeten worden. Of omgebouwd tot fietssnelwegen. Zuid-Limburg loopt vol met fietsen en fietsevenementen. Afstemming over de te houden evenementen is daarbij een vereiste. Het Huis voor de Sport kan daar een grote rol in spelen, bijvoorbeeld door het uitwerken van een interactieve kaart op internet waar dagelijks alle activiteiten in de openbare ruimte op terug te vinden zijn.
Speciale aandacht verdienen daarbij de fietstoertochten, waarmee vele duizenden recreatieve sporters en hun families naar (Zuid-)Limburg worden getrokken. Op verzoek van GroenLinks zijn Zuid-Limburgse en Belgische grensgemeenten en de toertochtorganisatoren onder coördinatie van het Huis voor de Sport aan de slag gegaan met een gezamenlijk beleid, waarin is gezorgd voor aanpak van zwerfafval en verkeersoverlast, spreiding over routes en over de kalender, eenduidige gemeentelijke regels en een vereenvoudigde vergunningsaanvraag. Zo wordt deze vorm van recreatieve sportbeoefening weer een feest voor deelnemers én omwonenden. En dat draagt dan weer bij aan het provinciale én euregionale voornemen om van de Euregio Maas-Rijn dé wielerregio van Europa te maken, niet toevallig ook op voorstel van GroenLinks.
Om de recreatieve fietspaden nog interessanter te maken wil GroenLinks langs verschillende routes “rustpunt.nu” in heel Limburg. Leuke rustpunten bij de boer of bij een mooi plekje in het bos met een bankje, kopje koffie en gebruik van het toilet. Dat brengt de recreant en de omgeving op eenvoudige wijze dichter bij elkaar.
Fietsknooppunten zijn inmiddels een begrip, maar de wandelroutes zijn nog een wirwar van rondjes om de kerk. Een Limburgs wandelknooppunten netwerk moet deze routes gaan verknopen.
p.16 in hoofdstuk “Landschap en natuur”:
ZUINIG RUIMTEGEBRUIK
Het aardoppervlak is eindig. Willen we natuur en cultuurhistorische landschappen behouden, dan dienen we zuinig om te gaan met de ruimte. Bestaand bebouwd gebied verdichten, lege kantoren een nieuwe bestemming geven en meervoudig ruimtegebruik realiseren zijn hier voorbeelden van. Dit beleid van compacter ruimtegebruik kan, samen met het toenemende aantal werknemers dat een deel van de arbeid thuis verricht, leiden tot minder woon-werkverkeer. In het beste geval leidt dit tot afnemende
automobiliteit. Dat is een doel waar GroenLinks naar streeft en waarop we provinciaal beleid toetsen.

GEZOND VERVOER
GroenLinks wil het vervoer per fiets, OV en water stimuleren. Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn. Mensen met een lichamelijke beperking moeten zich zo vrij als mogelijk per openbaar vervoer kunnen bewegen. Extra wachttijden en reserveringstijden behoren daar dus niet toe. Inzet van meer openbaar vervoer op belangrijke lijnen is een must. Onze studenten en scholieren moeten zich makkelijk kunnen bewegen.
Grensoverschrijdend vervoer verdient extra aandacht. Als de nieuwe vervoerder in 2017 aan de slag gaat, willen we geen hiaten meer in het vervoer met de buurlanden: ook internationale buslijnen sluiten wat GroenLinks betreft dan op elkaar aan. GroenLinks wil de dieseltreinen weg hebben uit Limburg. Elektrificatie is hiervoor nodig. Ook moet er meer nachtelijk openbaar vervoer komen. Jongeren die er voor kiezen in Limburg te blijven wonen moeten per openbaar vervoer een concert in het midden van het land of in onze provincie kunnen bezoeken en ’s nachts kunnen terugkeren. Daarnaast pleit GroenLinks voor nachtbussen tussen onze steden.
Fietsen is op de kortere afstanden het alternatief van de auto. Het is gezond, milieuvriendelijk en goedkoop. Goede en veilige, goed verlichte fietspaden zijn daarbij van groot belang. GroenLinks zal zich blijven inzetten om meer fietssnelwegen in Limburg te krijgen. De ambitie mag wat ons betreft naar het niveau van de provincie Oost- Vlaanderen, waar men op dit moment 600km aan fietssnelwegen aanlegt.
Bij gezond vervoer hoort ook een aanpak van de smogproblematiek. Al jaren is het zo dat in België een verlaging van de maximumsnelheid wordt ingesteld op dagen dat de smogwaarden de pan uit rijzen. Zodra je de Nederlandse grens overgaat, lijkt het alsof smog geen probleem meer is. Dat terwijl jaarlijks vele duizenden mensen vroegtijdig overlijden door de slechte lucht en het fijnstof dat we inademen. Wat GroenLinks betreft, breiden we daarom het aantal Limburgse meetpunten voor smog en fijnstof uit en stellen we een provinciaal smogalarm in, naar voorbeeld van onze Belgische buren.
PROVINCIALE INKOMSTEN
Behalve de inkomsten vanuit het Rijk heeft Limburg inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting. De automobilist belonen met een verlaging vindt GroenLinks onwenselijk, omdat we daarmee juist meer gebruik van de auto stimuleren, in plaats van de fiets en het openbaar vervoer. We willen het huidige niveau van opcenten handhaven. Indien onderhoud van wegen en fietspaden extra geld gaat kosten kan dit zo nodig gefinancierd worden door een verhoging van de opcenten.
D’66
D’66 wil dat de Provincie zich concentreert op kerntaken en daarbij behoort:
Bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer én fiets;

Economisch beleid
De Limburgse steden spelen volgens D66 een centrale rol in die nieuwe economische ontwikkeling. Steden genereren de meeste economische vernieuwing en zullen – naast het ontwikkelen van eigen talent - talenten, kenniswerkers en investeringen van over de hele wereld aantrekken en binden aan onze regio.
Maar D66 wil ook het buitengebied groen houden, het cultureel erfgoed onderhouden en bereikbaar maken. Dat betekent dat de knelpunten in de infrastructuur aangepakt moeten worden om Limburg aantrekkelijk te houden voor mensen en bedrijven, zodat iedereen hier graag blijft wonen, werken en recreëren.

Uitgangspunten bij het ruimtelijke beleid
Het indelen van de ruimte gebeurt voor de lange termijn en het is de taak van de provincie om die ruimtelijke indeling toekomstbestendig te maken. Dat vereist regie vanuit de provincie. D66 wil de bestaande infrastructuur optimaal benutten en kiest daarom voor het bouwen in de buurt van bestaande OV-knooppunten. Door compact te bouwen rondom bestaande infrastructuur kan de provincie waardevol landschap op andere plekken sparen. D66 wil investeren in het behoud en de versteviging van grote natuurgebieden die tegen een stootje kunnen. Deze natuurgebieden en tussenliggende kleinere oppervlaktes groen kunnen worden versterkt door ze aan elkaar te koppelen middels beken, kanalen, wildoversteekplaatsen, landbouwgrond die in natuur omgezet wordt of door de aanleg van ecoducten. Een gebied staat voor D66 nooit op zichzelf; er bestaat een wisselwerking tussen natuur, landbouw, infrastructuur en bebouwde kom. D66 vindt dat die verschillende bestemmingen elkaar moeten versterken, door enerzijds natuur in de nabijheid van steden als recreatiegebied aan te leggen en bij ruilverkaveling bijvoorbeeld ook te denken aan mensen uit steden die een stuk grond zouden willen kopen voor eigen gebruik. De leefbaarheid in gebieden waar de bevolking krimpt, willen we behouden door goede weg- en railverbindingen met vitale groeigebieden, maar ook door leegstaande gebouwen te slopen. D66 wil dat de provincie samen met de gemeenten in krimpgebieden zoekt naar mogelijkheden voor ‘nieuwe groei’, zoals biologische landbouw en veeteelt, duurzame energiewinning, toerisme, recreatie en natuur.
D66 wil zeker niet bouwen om krimp te bestrijden, voorzieningen als dorpswinkels subsidiëren om ze in stand te houden of nieuwe buslijnen opzetten om forenzen naar krimpgebieden te lokken. Voor D66 is het credo: meebewegen met de krimp en van de krimp een kans maken. De kern is daarbij voor D66: voorzieningen en bestuurseenheden laten fuseren, slim combineren of (laten) specialiseren om zo te zorgen voor een toekomstbestendige structuur. Duurzaam ruimtegebruik betekent voor D66 slim omgaan met de schaarse ruimte. We willen daarbij meer inzetten op dubbel ruimtegebruik. Natuurgebieden kunnen bijdragen aan economische ontwikkeling in de vorm van recreatie en toerisme.

D66 kiest nadrukkelijk voor een concentratie van ontwikkelingen in de steden, waarbij de groene ruimte tussen de steden zoveel mogelijk wordt ontzien (Agenda Stad). Wij willen op die manier de bevolkingsgroei in de steden concentreren, daar waar de economische groei plaatsvindt.

Mobiliteit en verkeer
Bijna iedereen zit dagelijks wel op de fiets, in de auto of in het openbaar vervoer. Doordeweeks vaak naar school of werk, in het weekend niet zelden om te genieten van het landschap en het groen in onze mooie provincie. D66 vindt dat met betrekking tot mobiliteit en verkeer, de toegevoegde waarde van de provincie zich bevindt in het overzicht dat men heeft over de regionale verkeers- en vervoerssituatie. Het provinciale wegennet is in principe af, maar dat laat onverlet dat op sommige plekken nog te vaak files ontstaan. D66 wil daarom andere maatregelen meer benutten, bijvoorbeeld door woon- en werklocaties beter op elkaar af te stemmen, voordat de provincie nieuwe wegen aanlegt of bestaande wegen verbreedt. We geloven namelijk dat er nog een wereld aan mobiliteit te winnen is.

De fiets als volwaardig alternatief voor de auto
Fietsen is, na wandelen, de schoonste en meest gezonde vorm van vervoer. Vandaar dat de fiets een centrale plek inneemt in ons denken over mobiliteit. Goede fiets- en wandelroutes dragen bij aan een prettige leefomgeving en maken de landschappelijke kwaliteit van Limburg lijfelijk te ondergaan door inwoners en bezoekers. Inzetten op goede fiets- en wandelpaden biedt zowel mogelijkheden voor recreatie als voor natuurontwikkeling. Waar de gemeenten gaan over de fietspaden binnen de bebouwde kom, is de provincie verantwoordelijk voor de meeste recreatieve fietspaden en de fietspaden langs provinciale wegen. Mensen leggen steeds langere afstanden af met de fiets (zeker met e-bikes), waardoor kernen beter onderling bereikbaar worden met de fiets. De fietspaden tussen die kernen vallen vaak onder veel verschillende wegbeheerders, zoals gemeenten, waterschappen, provincie, recreatieschappen, waardoor ze niet goed op elkaar aansluiten. De provincie Limburg moet de regie naar zich toe trekken bij deze regionale fietsverbindingen. Samen met gemeenten moet de provincie in kaart brengen waar het nog aan goede verbindingen ontbreekt en vervolgens een concreet plan maken om deze alsnog te realiseren. In dit proces staat voorop dat aan elkaar grenzende gemeenten gestimuleerd moeten worden om samen te werken.
Dat de populariteit van fietsen echter niet alleen voordelen heeft, blijkt uit het feit dat in delen van Limburg zoveel (recreatieve) toertochten en wedstrijden georganiseerd worden dat dit voor bewoners tot overlast leidt. Ook in deze kwestie zijn de betrokken gemeenten verantwoordelijk en moet de provincie inzetten op de verbetering van de samenwerking tussen die gemeenten.

Snelle fietsverbindingen
D66 vindt dat regionale verbindingen tussen steden als één verbinding beschouwd moeten worden en wil op die verbindingen dan ook snelfietsroutes realiseren. Deze snelfietsroutes hoeven niet nieuw aangelegd te worden; het kunnen ook bestaande verbindingen zijn die beter en sneller worden gemaakt. De provincie Limburg moet de relevante fietspaden onder haar beheer door asfaltering, verbreding of aanleg van ontbrekende stukjes fietspad geschikt maken om te dienen als snelfietsroutes. D66 wil daarnaast dat de provincie Limburg als onafhankelijke partij de regie neemt en ervoor zorgt dat de verschillende andere wegbeheerders hun beheer op elkaar afstemmen. Zo worden barrières, wegversmallingen en verkeerslichten op snelfietsroutes voorkomen.

Veilige fietsverbindingen
Waar bij het aanleggen van autowegen rekening gehouden wordt met bepaalde normen, is dat bij het aanleggen van (door)fietswegen zelden het geval. D66 vindt dat dat anders moet. Het aantal eenzijdige fietsongelukken dat veroorzaakt wordt door kuilen, paaltjes, boomwortels of slechte bermen, vinden we te hoog. D66 wil dat de provincie de fietspaden die onder haar beheer vallen, goed onderhoudt. Overbodige paaltjes en andere obstakels moeten worden weggehaald en tegelijk met het groot onderhoud dienen de drukke fietspaden verbreed te worden tot tweerichtingsfietspaden. De provincie dient volgens ons ook in dit dossier de regierol op zich nemen richting de gemeenten en ondersteuning te bieden waar kennis of capaciteit ontbreekt om de fietspaden te moderniseren. De CROW 1-normen voor fietspaden moeten de basis zijn voor elk nieuw wegontwerp.

Voorzieningen in en bij OV
D66 vindt goed openbaar vervoer onmisbaar voor een mobiele, duurzame samenleving. Dat geldt niet alleen voor mensen die de bus gebruiken om op hun werk te komen, maar ook voor senioren voor wie de fiets geen alternatief (meer) is. Het voor- en natransport bij het openbaar vervoer is van wezenlijk belang. D66 zet zich in voor meer investeringen in goede aansluitingen van de fiets op het openbaar vervoer, voldoende fietsverhuur en fietsenstallingen. Verder vinden wij dat er geld vrijgemaakt moet worden voor andere vormen van flexibel vervoer, zoals belbussen, regiotaxi’s en vrijwilligerspools.

De fiets betrekken in het verdelen van infrastructuur en OV-geld
D66 vindt niet dat de provincie geld moet bijleggen als het Rijk minder geld voor openbaar vervoer ter beschikking stelt. Wel wil D66 een zodanige verdeling van infrastructuurgelden dat er een prominente plek is voor investeringen in het stimuleren van het gebruik van de fiets. Bij de verdeling van het geld voor infrastructuur moet de provincie maatschappelijke kosten en baten van het openbaar vervoer en de fiets met elkaar vergelijken. Vaak is het veel goedkoper om het gebruik van fietsen beter te faciliteren dan buslijnen in stand te houden waar maar weinig mensen gebruik van maken.

Wegen
Veel regionale wegen scoren slecht op veiligheid, terwijl deze wegen steeds vaker als alternatieve routes voor autosnelwegen gebruikt worden. Meer dan de helft van de regionale wegen is volgens Europese maatstaven onveilig. Daar komt bij dat er op regionale wegen knelpunten voorkomen, juist omdat ze als alternatief voor snelwegen gebruikt worden. Voor D66 zijn veilige regionale wegen van groot belang.

Een veilig en adequaat regionaal wegennet
D66 vindt dat veiligheid altijd voorop moet staan wanneer er aanpassingen aan of onderhoud van een weg gepland staan. De doorstroming van verkeer op provinciale wegen moet worden bevorderd door de aanleg van rotondes en ongelijkvloerse kruisingen. Daarnaast moet de provincie de veiligheid van het regionale wegennet opnemen in het ‘langetermijnbeleid’. Om knelpunten, die vaak in de spits ontstaan, aan te pakken moet de provincie Limburg samenwerken met gemeenten en het bedrijfsleven om medewerkers te stimuleren buiten de spits te reizen. Een goed voorbeeld hiervan is het programma Beter Benutten/Maastricht Bereikbaar, dat uitgebreid is naar andere steden in de regio.

Alternatieven voor de auto
Naast het voorgaande, vindt D66 dat de provincie forenzen moet verleiden om de auto te laten staan door meer snelle fietsverbindingen aan te leggen, busvervoer met WiFi aan te bieden en mensen beter te (laten) informeren over aansluitingen van zowel bus als treinverbindingen. Busmaatschappijen moeten middels hun aanbestedingen en (extra) financiële prikkels gestimuleerd worden klantgericht te denken. Verder wil D66 dat er meer reisinformatie boven de drukste provinciale wegen beschikbaar komt, zodat automobilisten goed geïnformeerd een snellere route kunnen nemen. Dat is niet alleen goed voor de automobilisten, maar ook voor het milieu, want stilstaande auto’s vervuilen tenslotte meer dan rijdende.
50Plus
Leidraad voor deze partij: “Een Provincie ook waarbinnen je je veilig en makkelijk verplaatst, ook als je
minder mobiel bent.”

p.7 Iedereen doet mee.
Dat betekent onder meer:
• bevordering betaalbare mobiliteit door goed betaalbaar openbaar vervoer, goede wegen en fietspaden, ook grensoverschrijdend;

p.8 Economie.
Onder meer:
• bevordering toerisme door aantrekkelijke landschappen. Goede veilige fietswegen, gevarieerde recreatievoorzieningen, bevordering watersport- en paardensport- faciliteiten. Kleinschaligheid waar mogelijk. Meer en beter samenhangende promotie;
PvdDieren
De Partij voor de Dieren is:
• voor een respectvolle omgang met dieren en tegen megastallen.
• voor méér natuur en tegen de jacht.
• voor duurzame energie en tegen kolencentrales.
• voor schoon water, schone lucht, bodem en atmosfeer.
• voor een goed openbaar vervoer en fietspaden en tegen nóg meer snelwegen.

Een toegankelijk en milieuvriendelijk verkeersnet
Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, betrouwbaar en toegankelijk
zijn. Ook moet de provincie investeren in milieuvriendelijker vervoer en niet in nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. De Partij voor de Dieren wil het woonwerkverkeer terugdringen.
19. In de plannen voor ruimtelijke ordening is er geen plaats voor nieuwe snelwegen of uitbreiding van provinciale wegen; niet voor nieuwe bedrijventerreinen ten koste van de open ruimte en ook niet voor nieuwe of grotere vliegvelden.
20. De provincie stopt met de aanleg van de Buitenring Parkstad en lost in plaats daarvan
de bestaande knelpunten in het bestaande wegennet op.
24. Er komen geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande wegen worden niet uitgebreid.
26. “De provincie investeert fors in uitbreiding en onderhoud van openbaar vervoer, fietspaden, P+R-plekken, oplaadpunten voor elektrische auto’s en de veiligheid van bestaande wegen. De provincie financiert fietssnelwegen voor woon-werkverkeer.”
27. Het personen- en goederenvervoer over water wordt gestimuleerd en veerverbindingen worden waar mogelijk in stand gehouden.
28. De provincie verzet zich tegen het verhogen van snelheden op haar wegen en is tegen
130 km per uur rijden op haar grondgebied.
Lokaal Limburg
Lokaal Limburg is de naam waaronder de USP (Universele Senioren Partij) deelneemt aan de PS. Platform van onafhankelijke lokale partijen. Het programma is mede gebaseerd op de Gezamenlijke politieke agenda regionale partijen (pdf) van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF)

p.2
Nog veiligere wegen. Voldoende verlichting, de provinciale wegen moeten in optimale conditie zijn, probleemsituaties snel oplossen. De USP is voor goede en adequate gladheidbestrijding.
Volkspartij Limburg
Partij is ontstaan uit de Liberale Volkspartij Roermond (afsplitsing van de VVD). Er is een “Verkiezingsmanifest” met 11 punten.

Goede regionale bereikbaarheid van stedelijke netwerken en platteland, ook met het openbaar vervoer of de fiets, is volgens Volkspartij Limburg een belangrijke taak voor de provincie. 90% van onze dagelijkse reizen gaan over een afstand korter dan 40 kilometer.

De provincie zorgt voor goed onderhoud van de provinciale wegen en organiseert als concessieverlener en -beheerder betrouwbaar en efficiënt openbaar vervoer. Potentieel onveilige verkeerssituaties dienen pro-actief te worden aangepakt. Niet het aantal verkeersslachtoffers, maar een inschatting van de verkeersonveiligheid, dient hierbij leidend te zijn.
Partij voor Leefbaar-heid en Democratie
Sinds 2012 eenmansfractie in de PS van Limburg.

Verkeersveiligheid
De PvLD wil veilige fietspaden voor de recreatieve fietser die daar rustig en zonder gestoord te worden door snelle wielrenners en e-bikers gebruik van kan maken. Tevens zijn wij voorstander van de aanleg en/of ombouw van bestaande fietspaden tot zgn. fietssnelwegen, mits deze duurzaam en geschikt zijn voor multifunctioneel en doelmatig gebruik. Wij zijn een voorstander van betere, duurzame en energiezuinige verlichting langs provinciale wegen. Verder is de PvLD voor 2x2-baans provinciale wegen door heel Limburg, bij voorkeur voorzien van ongelijkvloerse kruisingen om de veiligheid van o.a. fietsers en schoolgaande jeugd beter te realiseren en het langzame en landbouwverkeer ongestoord van A naar B te laten gaan. Goede infrastructuur is een must voor de Limburgse economie. De provinciale opcenten worden niet meer verder verlaagd, maar bestemd als doelbelasting voor het onderhoud en aanleg van de provinciale infrastructuur en verbetering van de verkeersveiligheid.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten