Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


woensdag 13 juni 2012

Fietsersbond Limburg vraagt aandacht PS voor Buitenring


Ten Esschen – Heerlen, 13 juni 2012.

Open brief


Aan: de leden van Provinciale Staten van Limburg.


Betreft: Buitenring Parkstad Limburg / onderzoek Ecorys


Geachte leden van Provinciale Staten,

Gisteren en vandaag hebben de regionale kranten Limburgs Dagblad en Dagblad De Limburger bericht over de Buitenring en in het bijzonder over de maatschappelijke kosten-batenanalyse die is uitgevoerd door Ecorys. Daarbij zult u waarschijnlijk aanstaande vrijdag 15 juni beraadslagen over het nieuwe provinciale inpassingsplan voor de Buitenring.
Ik neem dan ook de gelegenheid om u via deze open brief te attenderen op enkele aspecten die de Fietsersbond zijn opgevallen.

1. Minder verkeersslachtoffers
Ecorys heeft becijferd dat de aanleg van de Buitenring zal leiden tot gemiddeld 52 verkeersgewonden en 0,7 verkeersdoden minder per jaar. Volgens de gehanteerde rekenmethode zijn de maatschappelijke baten hiervan € 105,6 miljoen. Hoewel dergelijke statistische ´berekeningen´ gebeuren met modellen die voor de buitenstaander weinig inzichtelijk zijn, zal ik deze niet in twijfel trekken.
Deze maatschappelijke winst maakt dik 20 % uit van de totale kosten-baten van de Buitenring. Het lijkt dan ook een belangrijk argument voor de aanleg van Buitenring. Echter, als u het verbeteren van de verkeersveiligheid een wezenlijk argument vindt, dan is het zeker het overwegen waard om deze € 105 miljoen rechtstreeks in maatregelen in het regionale wegennet en kruisingen te investeren die de verkeersveiligheid bevorderen. De Fietsersbond is er stellig van overtuigd dat het maatschappelijk rendement van deze alternatieve investeringen groter zal zijn dan de bovengenoemde cijfers van Ecorys.

Wij weten dat ongelukken niet voorspelbaar zijn en dat de toedracht en oorzaken meestal ook niet duidelijk zijn. Ook is bekend dat er onder de verkeersslachtoffers relatief veel fietsers zijn, en dan ook weer in verhouding veel oudere en jonge mensen. Uit antwoorden van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, die de Fietsersbond verleden maand kreeg op vragen over verkeersongelukken, bleek dat de toedracht van verkeersongelukken met fietsers niet systematisch onderzocht is. De Fietsersbond is daarbij van mening dat als een dergelijke analyse wel zou worden gedaan, waarschijnlijk ook duidelijk wordt welke concrete maatregelen genomen kunnen om het aantal verkeersslachtoffers daadwerkelijk behoorlijk te verminderen. Wij bevelen u dan ook aan om een fractie van deze € 105 miljoen te besteden aan een doorwrochte analyse van plaatsgevonden ernstige ongelukken.

2. Tijdwinst
Ecorys berekende dat de maatschappelijke baten van de Buitenring door tijdwinst € 344 miljoen bedragen. Dit is veruit de belangrijkste maatschappelijke bate van de Buitenring en naar ik aanneem ook een doorslaggevend argument voor de aanleg van de Buitenring. In zijn bezwaren tegen het PIP voor de Buitenring heeft de Fietsersbond aangegeven dat door de aanleg van de Buitenring veel fietsers zullen moeten omrijden of voor verkeerslichten moeten wachten, daar waar er nu nog gestrekte verbindingen zijn. Dit kan per kruising van de Buitenring 5 minuten en meer per fietser zijn. Dit tijdverlies is niet meegeteld ofwel niet van de tijdwinst voor automobilisten afgetrokken. In het verweerschrift van de provincie is deze bewering van de Fietsersbond niet ontkend of ontkracht.
Aan u dan ook de vraag of het werkelijke tijdwinstsaldo lager uitvalt en dat daarmee ook de berekende maatschappelijke baten van € 344 miljoen in werkelijkheid lager zijn.

3. Toevoerwegen
In ons beroep tegen de Buitenring hebben wij aangehaald dat de verkeerssituatie op een behoorlijk groot aantal wegen voor fietsers aanzienlijk verslechtert. Dit komt doordat deze wegen meer verkeer krijgen dat van en naar de Buitenring rijdt. Deze wegen zijn over het algemeen niet ingericht op deze grotere verkeersstromen. Verbetering van deze gemeentelijke wegen valt niet rechtstreeks onder het plan van de Buitenring. De gemeenten hebben hier echter absoluut niet de middelen voor.
Omdat deze verbeteringen een rechtstreeks gevolg zijn van de aanleg van de Buitenring, is tijdens de zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van provinciezijde uitdrukkelijk en niet mis te verstaan toegezegd hier ruimhartig middelen voor beschikbaar te stellen. Deze toezegging zal ongetwijfeld de Afdeling mild hebben gestemd in haar oordeel over het beroep van de Fietsersbond.
Echter, de Fietsersbond is van mening dat dit geen loze belofte mag blijven. Wij vragen u dan ook met klem na te gaan hoeveel extra middelen in het voorliggende plan of anderszins zijn gereserveerd voor de verbetering van gemeentelijke toevoerwegen naar de Buitenring.

Ik hoop dat u het bovenstaande wilt meewegen in uw oordeel over het nieuwe inpassingsplan voor de Buitenring.
Indien u nog vragen heeft, dan bent u uiteraard van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Harrie Winteraeken
Provinciaal vertegenwoordiger Fietsersbond in Limburg.

Adres:
Esschenweg 65
6412 PW Ten Esschen – Heerlen
tel.nr. thuis 045 522 87 20
tel.nr. mobiel 06 523 756 11
e-mailadressen: provlimburg@fietsersbond.nl en hwinteraeken@hotmail.com
weblog: www.fietsersbondlimburg.blogspot.com

Ps.: ik baseer mij op de publicaties in de beide regionale kranten van 12 en 13 juni. Ik maak daarbij het voorbehoud dat deze berichtgeving correct is.Geen opmerkingen:

Een reactie posten