Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


zaterdag 4 april 2015

Brief Fietsersbond Limburg aan informateur GS, Ger Koopmans

Maastricht - Heerlen, 3 april 2015

Aan de informateur van de te vormen coalitie van
Provinciale Staten in Limburg
De heer Ger Koopmans
p/a: informateur@prvlimburg.nl
 
Betreft: Fietsbeleid

 
Geachte heer Koopmans,

Onder het motto ‘Denk mee over de toekomst van Limburg’ heeft  u zaterdag 28 maart in de Limburgse kranten opgeroepen om onderwerpen aan te dragen voor de aanstaande coalitiebesprekingen. Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik.

Wij vragen u namens de Fietsersbond in Limburg om als informateur bij de coalitievorming en straks bij de formulering van het coalitieakkoord, een volwaardige en ambitieuze plaats te geven aan het fietsbeleid en daarvoor voldoende middelen te reserveren.

Het vergroten van het fietsaandeel in de mobiliteit draagt bij aan belangrijke doelen op het terrein van leefbaarheid, gezondheid en milieu. De Fietsersbond zet zich in voor alle zaken die het fietsen veiliger en plezierig maken. Voor de Statenverkiezingen heeft de Fietsersbond een uitgebreide puntenlijst gepresenteerd in het document Meer ruimte voor de fiets. U treft dat document als bijlage aan.

Het belang van provinciaal fietsbeleid is samen te vatten in de volgende punten:

-          aanpak achterblijvend fietsgebruik (het fietsgebruik in Limburg blijft achter ten opzichte van het Nederlands gemiddelde)
 
-          verbeteren bereikbaarheid:

o   terugdringen van files

o   kansen benutten voor optimale bereikbaarheid economische gebieden

o   behouden bereikbaarheid voorzieningen in krimpgebieden,

o   verbeteren afstemming fiets – OV

-          aanpak bewegingsarmoede

-          aanpak onveiligheid (met speciale aandacht voor ouderen)

-          leefbaarheid stedelijke gebieden

-          bijdrage aan de economie (bikenomics)

-          een beter milieu

De Fietsersbond vraagt u – gelet op bovenstaande doelen – vooral de volgende punten op te nemen in het op te stellen coalitieakkoord:

-          Een ambitieus vooruitstrevende regierol bij aanleg, verbetering en onderhoud van het gehele fietsnetwerk in onze provincie. Dit geldt voor het fietsverkeer op de provinciale wegen, maar ook voor de interlokale fietsverbindingen over gemeentelijke wegen. Een aantrekkelijke bijdrageregeling voor fietsmaatregelen die door de gemeenten worden genomen, ,is noodzakelijk om een hoge ambitie te realiseren.

-          Ontwikkelen van een robuust en veilig fietsnetwerk zodat na de grote provinciale investeringen in de auto-infrastructuur (zoals de A73 en de Buitenring) ook het fietsnet klaar is voor de toekomst. De aanleg van snelfietsroutes tussen de belangrijkste steden maakt hier onderdeel van uit. Ook een provinciedekkend, kwalitatief goede fietsbewegwijzering hoort bij een  uitnodigend en fietstoegankelijk Limburg.

-          Een actieve rol in de uitvoering van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid gericht op het keren van de stijgende aantallen ernstige verkeersgewonden en het doorzetten van de dalende aantallen verkeersdoden onder fietsers in het algemeen en fietsende ouderen in het bijzonder. Als een van de middelen hiervoor bevelen wij het door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg voor 2015 uitgeroepen:  ‘Jaar van de senior’ aan.

-          Investeren in fietsparkeermogelijkheden bij stations en haltes, mede om voorzieningen in de hele provincie bereikbaar te houden.

-          Tegengaan van barrièrevorming en verhokking bij aanleg of verbreding van infrastructuur, instandhouding van fiets- en wandelverbindingen conform de richtlijnen van CROW.

-          Bij drukke fietsroutes en bij schoolroutes is een ongelijkvloers kruising vaak een beste keuze.

Wij beseffen dat voor het bovenstaande een groot budget nodig is. Naar onze mening is het  noodzakelijk dat hiervoor voldoende middelen worden vrijgemaakt. Wij denken ook dat u het met ons eens bent dat het duurzame investeringen betreffen die de kwaliteit en leefbaarheid van Limburg ten goede komen. In het bijzonder wijzen wij hierbij ook op de grote economische belangen van het fietsen voor het woon-werkverkeer, bijvoorbeeld bij de ontsluiting van grote bedrijventerreinen waaronder de campussen, maar ook voor ook toerisme en recreatie in Limburg.

De Provincie Limburg heeft in 2014 een Beleidsplan fiets 2014-2022 opgesteld met een bijbehorend Uitvoeringsprogramma. Het Beleidsplan bevat goede voornemens om het fietsgebruik in de Provincie Limburg “veiliger, makkelijker, leuker, sneller en slimmer” te maken en daardoor te bereiken dat mensen meer gaan fietsen. Die voornemens moeten worden omgezet in concrete acties en dat vraagt blijvende aandacht vanuit het College van Gedeputeerde Staten.

De Fietsersbond wenst u veel succes bij de onderhandelingen en hoopt dat u onze inbreng kunt verwerken. Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid om nader met u in gesprek te gaan of informatie te verschaffen.

Met vriendelijke groeten,

Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten